Pravidlá akcie

Pravidlá letákovej ponuky AEG pre kuchynské štúdiá

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel letákovej ponuky AEG pre kuchynské štúdiá (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľ predajnej akcie je spoločnosť Electrolux s. r. o., so sídlom Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, identifikačné číslo: 18631975, DIČ: CZ18631975, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, spis číslo C 2461 (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 1. 2020 do vydania novej ponuky (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý si zakúpi v rámci jedného nákupu kombináciu akejkoľvek rúry, indukčného varného panela a umývačky z akčného letáka, môže získať bonus podľa vlastného výberu z uvedenej špecifikácie bonusov.

Akcia sa vzťahuje len na modely uvedené v akčnom letáku:

Rúra: : KMK861000M, KMK721000M, KMK821000M, KSK792220M, KMR721000B, BSK892330M, BSK882320M, BPK842320M, BSK792320M, BSK782320M, BPK742320M, BPB351120M, BSE792320B, BPE742320B, BEK546320M, BCK455350M, BCK556350M, BPK556320M

Indukčný varný panel: IKB64431XB, HK6542H1FB, IKB64413FB, IAE64413XB, IKE64441IB, IKE64450XB, IAE84411XB, IKE74441FB, IKE74451FB, HK774400FB, IAE64843FB, IKE64471FB, IKE84471XB, IKE85471FB, HK874400FB, IAE84850FB, IKE96654FB, HKH81700FB, IDK84451IB, IAE84881FB, IAE84851FB, IAE64841FB, IPE84531FB, IAE84431FB, IAE64431FB

Umývačka: FEE63400PM, FSE83400P, FEE62700PM, FEE62800PM, FEE73600PM, FEE63716PM, FEE83716PM, FSE63700P, FSE62800P, FSE72710P, FSE63716P, FSE83716P, FSK93700P, FSK93800P, FSB53627Z, FSB53927Z, FSE63717P, FSE63707P, FSE63767P, FSK83717P, FSK83727P, FSE93707P, FSE63807P, FSE83807P, FSE93807P

Kávovar: KKE884500B, KKK884500M, KKK994500M

Odsávač pár: DIE5960HG, DBE5960HG, DBB5960HM, DBB5660HM, DTB5960HM, DPB5650M, DBB4650M, DBB4950M, DVB4850B, DVB4850M, DVB5960HB, DDE5980G

Chladnička: SKE81811DC, SKE81826ZC, SCE81816TS, SCE81826TS, SCE81824TS, SCE81821LC, SCE81831LC, SCB61824LF, SCE81816ZF, SCE81826TF, SCE81926TS, SWB63001DG, SWB66001DG

Bonus:

Zákazník, ktorý splní pravidlá tejto predajnej akcie, si môže vybrať jeden z nižšie uvedených bonusov:

Sada riadu AEG (24 cm pečiaca nepriľnavá panvica, 2 kusy hrncov s pokrievkami 16 a 20 cm, Plancha Grill Medium)

Kuchynský robot (farebné varianty podľa dostupnosti modelov)

Prevzatie bonusu sa uskutoční na mieste zakúpenia výrobkov, tzn. v kuchynskom štúdiu, po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Zakúpenie kombinácie 3 výrobkov (rúry, indukčného varného panela a umývačky) z akčného letáku AEG pre kuchynské štúdiá, a to v rámci jedného nákupu.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 1. 2020 do vydania novej ponuky.

5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.aeg.sk/akcie a jeho odoslanie.

5.4. Po overení registračných údajov si bude môcť účastník bonus vyzdvihnúť do 30 dní v príslušnom kuchynskom štúdiu, tzn. na mieste zakúpenia.

5.5. V registračnom formulári pre kuchynské štúdiá musí byť uvedené meno, priezvisko a email koncového zákazníka a zároveň meno, priezvisko a email predavača. Meno, priezvisko a email predavača nesmie byť zhodné s menom, priezviskom a emailom zákazníka.

5.6. V registračnom formulári pre kuchynské štúdiá je akceptovaná ako priložený doklad iba Electrolux faktúra začínajúce č. 967 .. alebo č. Objednávky B2B začínajúcich č. 5001 ... Iný doklad nie je akceptovateľný.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu, ktorú uviedla registrujúca sa osoba, v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom emailu. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky – dokladu o zaplatení akčného výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom emailu akce@lemoni.cz

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.aeg.sk/akcie. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.